top of page

BANDIT® 320 series

THE NEXT GENERATION

המכשיר שיבריח גנבים בידיים ריקות

אזהרה!
במקום זה מותקן
מחולל ערפל

BANDIT
www.bandit.co.il

image001-Copy-2.png

אמינות

 

מחולל הערפל בנדיט לא מאכזב - יפעל בדיוק בזמן שהכי צריך אותו

✅מארז המכשיר והרכיבים האלקטרוניים חזקים ואיכותיים במיוחד

✅גיבוי עצמי של מערכת החשמל למקרה של הפסקת או ניתוק חשמל

✅דיווח עצמאי רציף ומידי של נתוניי ושינויי סטטוס

✅עלויות תחזוקה שוטפת נמוכים במיוחד

מהירות וסמיכות

כיסוי נפח של עד 200 מ"ק בתוך 3-4 שניות
ערפל סמיך ביותר (גודל טיפה נומינאלי 0.0004 מ"מ)
הגבלת ראות של עד 25 ס"מ מרחק עין/אובייקט
מהירות תגובה - 0.25 שניה מקבלת פקודה חשמלית
עוצר פולשים במהירות וממזער את הנזקים וההפסדים הפוטנציאליים
ערפל בלתי מזיק ובטוח לחלוטין לשימוש בכל סביבה

הרתעה 24/7

מהירות הכיסוי של מחולל הערפל בנדיט ירתיע בשני מצבים

פריצה בשעות שאינן שעות הפעילות

✅שוד בשעות פעילות

תצורה ועיצוב

 

מחולל הערפל בנדיט מגיע בתצורות שונות להתאמה וניצול מיטבי של המערכת ובהתאמה לאתר הלקוח

מחולל הערפל בנדיט מגיע במגוון צבעים ושילובי גוונים שונים לבחירה ולהתאמה עיצובית לאתר הלקוח

סטנדרט אירופאי לקביעת רמות מיגון באמצעות ערפל
 

שימוש במחוללי ערפל למטרות מיגון, נועד להגביל את הראות במקום הטעון מיגון, בזמן הקצר ביותר.
רמת המיגון נקבעת ע"י שני גורמים עיקריים:
1. מהירות בשניות, שבו החלל מתכסה בערפל.
2. סמיכות הערפל בחלל המוגן – הגבלת ראות.
באירופה נהוג להסתמך על טבלת הסטנדרטים של SFVP

טבלת דירוג רמת מיגון עפ"י SFVP:

טבלה.PNG

מחולל הערפל בנדיט מתאים לרמה 4 (הרמה הגבוהה ביותר) ואף יותר מכך

bottom of page